Deskundig en Pragmatisch

Risico inventarisatie en evaluatie

De Risico Inventarisatie- en Evaluatie is een uit de Arbowet voortvloeiende verplichting voor alle werkgevers. Afhankelijk van de omvang van uw organisatie dient deze te worden opgesteld en/of te worden gecontroleerd door een (gecertificeerde) veiligheidskundige.

De ISO 9001:2015 -norm vraagt een contextanalyse waarbij de risico's en kansen voor uw organisatie worden geïnventariseerd en geëvalueerd.

De adviseurs en veiligheidskundigen van KAM-Adviseur Holland B.V. adviseren en ondersteunen uw organisatie bij: 

  • Risico-inventarisatie en –evaluaties (RI&E’s);
  • Functie risico-inventarisatie en –evaluaties (functie RI&E’s);
  • Milieu risico-inventarisatie en –evaluaties (milieu RI&E’s);
  • Taak- en risicoanalyses (TRA’s);
  • Risico- en kansanalyses;
  • Contextanalyses.

De RI&E, aan de slag ermee!


Onveilige situaties leveren voor organisaties ongewenste risico's op. Een Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en bijbehorend plan van aanpak (PVA) brengt deze risico’s voor organisaties in kaart en zorgt ervoor dat deze worden beheerst.

In art. 5 van de Arbowet (2019) staat beschreven dat het hebben van een actuele goedgekeurde RI&E een wettelijke verplichting is. Onveilig werken, het niet treffen van de juiste veiligheidsmaatregelen en het niet voldoen aan de wet- en regelgeving kan ernstige gevolgen hebben voor bedrijven en haar medewerkers. Dit kan zijn op het gebied van materiële, lichamelijke of financiële schade. Lees het gehele artikel...